lDirect contact opleidingen en workshops +31(0)611358246 lInfo over Pilateslessen in een van onze studio's +31(0)648119609 ( sms/app sneller respons ) lInschrijfformulier pilatesopleidingen
PILATES OPLEIDINGEN
PILATES VOORWAARDEN

Inleidende bepalingen ;

Definities

Alle stukken, contracten, folders e.d. die worden uitgegeven en getekend onder vermelde namen worden geacht te zijn uitgegeven of getekend door of namens  Suus Wilms van Pilates United.

Correspondentie aan Suus Wilms dient gericht te zijn aan Pilates United

Onder cursist of deelnemer wordt verstaan de persoon die deelneemt aan, of zich schriftelijk heeft ingeschreven voor, een van de cursussen, workshops  of opleidingen die Pilates United aanbiedt.

Waar gesproken wordt van cursist of deelnemer wordt ook de vrouwelijke cursisten en deelnemers hieronder begrepen.

Onder  opdrachtgever wordt verstaan het bedrijf, de instelling, de persoon of de rechtspersoon die Pilates United of een van haar medewerkers heeft verzocht een workshop, training dan wel cursus te verzorgen.

Onder aanmelding wordt verstaan het niet-schriftelijk, niet van een handtekening voorzien, bekendmaken bij Pilates United deel te willen nemen aan een cursus, workshop of opleiding, b.v. telefonisch of via email of via de homepage van de website van Pilates United.

Onder inschrijving wordt verstaan het schriftelijk, van een handtekening voorzien, bekendmaken bij Pilates United deel te willen nemen aan een cursus, workshop of opleiding.

 

Algemene bepalingen

I. Alle gegevens die door deelnemers en cursisten worden verstrekt aan Pilates United worden, behalve aan medecursisten of mededeelnemers, zonder toestemming van de cursist niet aan derden ter beschikking gesteld.

II. Betaling van verschuldigde gelden kan geschieden per bank of à contant.

III. Bij contante betaling kan de deelnemer /cursist een kwitantie ofwel een nota met de kwalificatie 'voldaan' verlangen van Pilates United.

IV. Alle  cursusbedragen zijn inclusief 19% BTW.

V. Door betaling en /of ondertekening van een contract met Pilates United, een inschrijfformulier of inschrijfbon uit een van onze folders, geeft de cursist/deelnemer te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarde van Pilates United.

VI. Pilates United mag van deze voorwaarden afwijken indien dat geen nadeel oplevert voor de cursist/deelnemer.

VII. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Pilates United.

VIII. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops en/of opleidingen zoals die door of onder auspiciën van Pilates United worden verzorgd.

IX. Telefonisch, via e-mail of via de website van Pilates United, dan wel schriftelijke verzoeken niet voorzien van een handtekening worden geduid als een 'aanmelding'. Als een cursist zich mondeling aanmeldt is hij niet ingeschreven en kan hij niet deelnemen aan een cursus, workshop en/of opleiding. De cursist is aldus niet verplicht cursusgeld te betalen. De cursist is pas ingeschreven als hij gebruikt maakt van een inschrijving.

De Cursussen, workshops en/of opleidingen.

 

Deelname

1. Het cursusaanbod staat open voor iedereen vanaf 15 jaar.

2. In afwijking van artikel 1 van deze titel staat het Pilates United vrij om, indien zij dat noodzakelijk acht, deelname zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. Pilates behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden wijzigingen aan te brengen in cursusduur en tijdstip.

4. Cursussen gaan uitsluitend door bij voldoende deelname.

5. Indien het aantal inschrijvingen het maximum van een groep overstijgt bepaalt de docent wie er toegang krijgt tot de cursus.

6. Indien een cursus in verband met artikel 4 van deze titel niet doorgaat wordt de reeds gedane betaling gerestitueerd

7. Betaling wordt eveneens gerestitueerd indien er sprake is van een te groot aantal inschrijvingen en men daardoor niet daadwerkelijk mag/kan deelnemen.

Annuleringen

8. Annulering van deelname aan een cursus is tot tien dagen voor aanvang van de cursus mogelijk. Cursist is dan € 75,= administratiekosten verschuldigd. Annulering van deelname aan een cursus binnen tien dagen voor aanvang van de cursus is niet mogelijk, na inschrijving blijft de cursist onverkort het cursusgeld verschuldigd.

9. Het staat de cursist vrij een verzoek tot restitutie of kwijtschelding van het cursusgeld in te dienen bij Pilates United. In uitzonderlijke situaties kan de directie besluiten gehoor te geven aan het verzoek.

10. Correspondentie of discussie over de beslissing van Pilates United als bedoeld in voorgaand artikel is niet mogelijk.

Regels van de cursussen

11. Bij herhaalde afwezigheid van een cursist (twee of meer lessen) behouden de medewerkers en directie van Pilates United zich het recht voor om deelname aan de cursus te beperken of de cursist van verdere deelname uit te sluiten.

12. Medewerkers en directie van Pilates United behouden zich het recht voor om aan de deelname van een cursist de cursusvoorwaarden te verbinden of de cursist van verdere deelname uit te sluiten indien die cursist twee of meerdere malen te laat aanwezig is.

13. Bij verhindering stelt de cursist de cursusleiding hier onverwijld van in kennis.

14. Indien de cursist de verplichting die voortvloeit uit het voorgaande artikel verzaakt behouden de medewerkers en directie van  Pilates United zich het recht voor om deelname aan de cursus te beperken of de cursist van verdere deelname uit te sluiten.

15. Indien een medewerker of de directie van Pilates United de deelname van een cursist beperkt of de cursist van deelname uitsluit, heeft de cursist geen recht op teruggave van reeds betaalde cursusgelden en dient hij te voldoen aan zijn reeds aangegane verplichtingen met Pilates United,  welke onverkort van kracht blijven.

 

16. Docenten en Pilates United behouden zich het recht voor deelname aan de cursus te beperken of een cursist van verdere deelname uit te sluiten indien deze zich naar het oordeel van medewerkers of bestuur misdraagt.

17. De cursist houdt zich te allen tijde aan de aanwijzingen van de medewerkers,  cursusleiding en Pilates United.

18. De cursist wordt geacht kennis te nemen van - en zich te houden aan - de geldende regels van de verhuurder van de ruimtes waar de cursussen plaats vinden.

19. Indien voorgaand artikel wordt overtreden wordt dit opgevat als een misdraging naar aanleiding waarvan de cursist van verdere deelname kan worden uitgesloten.

Betaling en de cursusprijs

20. Gebruik van cursusmateriaal, manual/outline, koffie en thee tijdens de lessen zijn bij  het cursusgeld inbegrepen. Overige consumpties en kosten zijn niet inbegrepen. In het cursusgeld van twee of meerdaagse workshops is ook een lunch inbegrepen.

21. De betaling van de volledig verschuldigde som dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus, workshop en/of opleiding  in het bezit van Pilates United te zijn.

22. Bij latere inschrijving dan 14 dagen voor aanvang van de cursus dient direct na aanmelding tot betaling te worden overgegaan.

23. Bij uitzondering kan er in twee termijnen worden betaald. De eerste termijn vervalt 3 weken voor aanvang van de eerste cursus, de tweede termijn vindt plaats in overleg met Pilates United. Een datum waarop uiterlijk de tweede termijn zal worden betaald, wordt door Pilates United in de factuur opgenomen.

24. De cursist wordt de toegang ontzegd indien het overeengekomen cursusgeld niet uiterlijk de dag van aanvang van de cursus in het bezit is van Pilates United, tenzij anders – of zoals hierboven omschreven - is overeengekomen met een medewerker van Pilates United.

25. Indien de tweede termijn niet uiterlijk op de dag waarop is overeengekomen met Pilates United wordt gedaan, wordt de cursist elke volgende toegang ontzegd.

26. In uitzonderlijke situaties kan een betalingsregeling worden overeengekomen met een van de medewerkers van Pilates United. Deze regeling zal alleen dan geldig zijn indien zij op schrift staat en is ondertekend door de cursist en een vertegenwoordiger van Pilates United.

27. De artikelen 29 tot en met 32 zijn van toepassing op alle situaties van gedeeltelijke of gehele wanprestatie of niet-nakoming van de betalingsverplichtingen van de cursist.

28. Na inschrijving of en het verstrijken van de termijn in artikel 21of 22 en 24, blijft het cursusgeld onverkort verschuldigd.

29. Bij te late betaling is de cursist € 75 administratiekosten verschuldigd.

30. Het is het beleid van Pilates United om bij niet (tijdige) nakoming van de betalingsverplichtingen van cursist de vordering na 1 aanmaning ter incassering uit handen te geven.

31. Alle kosten van incasso in- & buiten rechte komen voor rekening van de cursist. Bovendien wordt de wettelijke rente, vermeerderd met 3% in rekening gebracht.

32. Na het verstrijken van de betalingstermijn volgens deze voorwaarden of volgens de eventueel overeengekomen betalingsregeling, is geen verdere ingebrekestelling meer vereist maar is de vordering direct opeisbaar.

Aansprakelijkheid

33. De medewerkers van Pilates United sluiten aansprakelijkheid voor gestolen, beschadigde of verloren c.q. zoekgeraakte eigendommen van de cursist of derden nadrukkelijk uit.

34. Medewerkers en Pilates United sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade -opgelopen voor, tijdens of na de lessen- aan de cursist of zijn eigendommen dan wel immateriële schade, dan wel schade aan derden, uit.

35. De lessen, behorende tot 1 type cursus, worden zoveel mogelijk gegeven door dezelfde docent.

36. Indien bij een cursus, workshop of opleiding die bestaat uit meer dan twee lessen, 1 les wordt gegeven door een andere docent maakt de cursist geen aanspraak op enige vergoeding en blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

37. Indien -door wat voor oorzaak dan ook- een les geen doorgang kan vinden heeft de cursist geen recht op een vergoeding, wel zal een vervangende les worden aangeboden.

Klachten

38. Indien een cursist klachten heeft over een docent dient hij zich eerst te wenden tot die docent of tot een van de medewerkers van Pilates United. Indien niet tot een oplossing van de klacht gekomen kan worden staat het de cursist vrij zich schriftelijk te wenden tot Pilates United.

39. Indien Pilates United op de hoogte wordt gesteld van een klacht over een van haar medewerkers zal zij, indien het voorgaande artikel in acht is genomen, na overleg met betrokken docent en/of medewerker van Pilates United, voor zover mogelijk binnen twee maanden reageren op het schrijven van cursist.

40. Zodra de reactie van cursusleiding als bedoeld in voorgaand artikel is gegeven treden cursusleiding en medewerkers niet verder in discussie of correspondentie met de cursist.

Auteursrechten

41. Op al het verstrekte cursus-, oefen- en promotiemateriaal rust auteursrecht van Pilates United of derden. Hetzelfde geldt voor het logo -zoals op iedere pagina van deze voorwaarden weergegeven en alle publicaties, waaronder promotiemateriaal van Pilates United.

42. Niets van de publicaties, logo's en materialen als omschreven in artikel 41 mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen, trainingen, workshops, lessen, cursussen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke en nadrukkelijke toestemming van Pilates United.

 

POWERED BY: Pilates United© Nederland